VM-IVRA toepassingen bij wegvervanging en -renovaties in Zuid-Holland

In Zuid-Holland werken het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen in Zuid-Holland Bereikbaar aan de bereikbaarheid van de regio. Een belangrijk onderdeel hierin is het regionale verkeersmanagement. We spraken hierover met Ronnie Poorterman die voor Zuid-Holland Bereikbaar de Ontwikkelagenda Verkeersmanagement ontwikkelt in samenwerking met de partners van Zuid-Holland Bereikbaar. De VM-IVRA toepassingen passen daar naadloos in. Inmiddels zijn er ook de eerste ervaringen mee opgedaan.

“In de komende jaren staat de regio Zuid-Holland voor grote uitdagingen. We worden geconfronteerd met een omvangrijke vervangings- en renovatieopgave voor wegen, bruggen en tunnels. Op het gebied van verkeersmanagement halen we ‘alles uit de kast’ om de hinder waar mogelijk te helpen beperken en daarmee de bereikbaarheid op peil te houden. Met de opkomst van digitaal verkeersmanagement ontstaan er nieuwe mogelijkheden om weggebruikers te informeren en te geleiden. De Ontwikkelagenda Verkeersmanagement gaat in op deze ontwikkeling en op de rol die Zuid-Holland Bereikbaar daarbij voor zichzelf ziet”.

De doelstellingen van Zuid-Holland Bereikbaar zijn het beperken van de hinder van infrastructurele projecten, het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio en het stimuleren van een mobiliteitstransitie. De portefeuilles Programmering, Verkeersmanagement, Mobiliteitsmanagement en Communicatie werken daarin samen. Provinciebreed én met gebiedsgericht maatwerk in de deelgebieden van Zuid-Holland.

“De VM-IVRA toepassingen sluiten hier perfect op aan en bevorderen de samenwerking tussen de portefeuilles. Dat werkt als volgt. Vanuit Programmering is duidelijk welke werkzaamheden op welk moment worden uitgevoerd en welke hinder dat grofweg gaat opleveren. Verkeersmanagement kan vervolgens met digitale vooraankondigingen de weggebruikers tijdig informeren over de aanstaande hinder.” “We hopen dat mensen hierdoor op tijd gaan nadenken over alternatieven, zoals thuiswerken, gebruik maken van het OV of de fiets. Dit sluit tevens aan bij Mobiliteitsmanagement, waarbij we streven naar blijvende gedragsverandering in mobiliteit en niet allen tijdens de werkzaamheden, maar ook daarna”. Ronnie geeft aan dat Zuid-Holland Bereikbaar momenteel in gesprek is met bedrijven in de omgeving om deze gedragsverandering te stimuleren, en via communicatie het brede publiek over de werkzaamheden en de impact daarvan informeren. “En daarmee sluiten we de cirkel, want via de digitale vooraankondiging verwijzen we naar de internetpagina van Zuid-Holland Bereikbaar waar niet alleen info over dat specifieke werk te vinden is, maar ook over de aankomende werkzaamheden in de komende jaren. Ik ben ervan overtuigd dat dit mensen kan helpen om na de denken over een blijvende gedragsverandering”.

Op dit moment is Zuid-Holland Bereikbaar bezig met de voorbereidingen voor werkzaamheden aan de Spijkenisserbrug,  een brug van Rijkswaterstaat op een provinciale weg. De brug wordt volledig afgesloten om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. In de voorbereidingsfase is afgestemd met Rijkswaterstaat over het inzetten van digitale vooraankondigingen via de lijn van VM-IVRA. En tijdens de werkzaamheden zullen Digitale Informatieberichten (DIBs) worden gebruikt om de omleidingsroute aan te geven.

De Spijkenisserbrug is het eerste project dat we op deze manier gezamenlijk inrichten met digitaal verkeersmanagement. De ervaringen die we hierin opdoen laten we landen in de nadere uitwerking van de Ontwikkelagenda Verkeersmanagement en zullen daarmee een blauwdruk gaan vormen voor onze aanpak bij toekomstige Zuid-Holland Bereikbaar-projecten.

Verwante Artikelen

Inspiratiesessie over het verkeersveiliger maken van omleidingen

Bij wegwerkzaamheden worden vaak alternatieve routes geadviseerd voor alle verkeer dat normaal door het werkvak zou rijden. Maar wat gebeurt er als verkeersveiligheid ook wordt meegewogen? Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens een VM-IVRA bijeenkomst op 6 maart in Nieuwegein, waarbij een mix van wegbeheerders, aannemers, verkeersadviseurs, wetenschappers en serviceproviders samenkwam om te bespreken hoe dit beter kan.

Reacties